ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 
 
ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต LMS (Learning Management System) 
 
เป็นระบบจัดการการเรียนการสอนที่มีเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ  มีระบบที่รองรับการเรียนการสอนที่ครบ ไม่ว่าจะเป็นในส่วน ระบบจัดการรายวิชา  ระบบจัดการข้อมูลบทเรียน  ระบบจัดการการสร้างเนื้อหารายวิชา 
 ระบบจัดการเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้  ระบบจัดการข้อมูลผู้เรียน  ระบบเครื่องมือช่วยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์และจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมไปถึงการเก็บลำรองข้อมูล และการรายงานผล ผู้สอนสามารถสร้างรายวิชา จัดการรายวิชา (Course Management System)โดยบรรจุเนื้อหา สร้างแบบทดสอบ สื่อการ สอน จัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียน และจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเรียนของผู้เรียนด้วยตนเอง บริหารจัดการข้อมูลผู้เรียน (User Management System) เพื่อที่ผู้สอน จะสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นได้  ระบบตรวจสอบกิจกรรมและติดตามประเมินผล (Test & Tracking Management System)ผู้เรียนสามารถศึกษา เนื้อหา และทำกิจกรรมต่างๆ ตามที่ผู้สอนสร้างไว้นอกจากนั้น  ผู้สอนและผู้เรียนยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ การจัดการการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ (Communication Management System)
ผ่านทางเครื่องมือสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้เช่น News E-mail Chat และ Webboard
 
ซอฟท์แวร์ที่สนับสนุนระบบ LMS
 
การที่จะได้มาซึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดระบบ LMS ที่สมบูรณ์นั้นจำเป็นต้องมีซอฟแวร์เข้ามาช่วยสนับสนุน ซึ่งมีทั้งซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาออนไลน์ (Chulaonline), เชียงใหม่ออนไลน์ (Cmuonline), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Maxlearn) และซอฟแวร์ที่เป็น Open source ได้แก่ Moodle, Atutor,
Claroline, Learnloop, Splearn, Vclass เป็นต้น
 
 
Moodle
 
Moodle มาจากคำว่า Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment เป็นcourse management system (CMS) หรือ ระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) แบบ Open Source Software ที่พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบออนไลน์ ให้มีบรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียนจริงที่ผู้สอนกับผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ผู้พัฒนา Moodle คือ Dr.Martin Dougiamas ชาวออสเตเลีย ปัจจุบัน Moodle ได้มีผู้นำไปใช้งานทั่วโลกกว่า 75 ภาษา ใน 193 ประเทศ โดยเว็บไซต์หลักคือ http://moodle.org
 
Moodle เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับใช้ในการจัดการรายวิชาผ่านเว็บ โดยกำหนดให้มีระบบการจัดการเว็บไซต์ซึ่งรองรับทั้ง ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน มีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดแหล่งความรู้กิจกรรม และสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนผ่านเว็บให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนีได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีพื้นฐานมาจาก Open Source Software ได้แก่ php และ mysql
 
ข้อดีของ Moodle ที่เหมาะสมกับการน ามาใช้จัดการเรียนการสอนบนเว็บ
 
1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนโดยสามารถใช้เป็นสื่อหลักและสื่อเสริม เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพทางการการเรียนสูงขึ้น
2. ใช้งานง่ายทั้ง ส าหรับผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน
3. มีมาตรฐาน e-Learning และรองรับมาตรฐาน SCORM
4. มีเครื่องมือที่ใช้สร้างแหล่งความรู้และกิจกรรมแบบออนไลน์ครบถ้วน
5. เป็นระบบที่สร้างความเชื่อมโยงทางวิชาการ
6. มีเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินผลการเรียน
7. สามารถใช้งานได้ดีทั้ง ระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux
8. เป็น Open Source Software สามารถใช้งานได้ฟรี
9. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
Moodle เป็น software ที่ท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ Web Service โดยใช้ CGI Script ร่วมกับDatabase Technology เก็บข้อมูลการใช้งานไว้ที่ Web Server แล้วให้ให้สิทธิ์ผู้ใช้ ซึ่งมีสถานะต่างๆ เช่น ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน หรือผู้เรียน เข้ามาใช้งาน เปรียบเสมือนรวบรวมแหล่งความรู้ทั้งหมดมารวมกันไว้ทๆให้ทุกคนสามารถเข้าใช้-งานร่วมกันได้สสำหรับผู้สอน การสร้างรายวิชาบน Moodle นั้น สามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่ใน Moodle สร้างเนื้อหาและกิจกรรมในรายวิชาได้เช่น แหล่งข้อมูลแบบหน้าเว็บเพจ แหล่งข้อมูลแบบ
ไฟล์หรือเว็บไซต์และกิจกรรมแบบทดสอบ เป็นต้น แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการใช้งานแบบพื้นฐานที่ผู้สอนจะสามารถนำไปประยุกต์สร้างรายวิชาได้โดยง่าย
 
 
ขอบคุณที่มา
https://elearning.su.ac.th/pluginfile.php/4374/mod_resource/content/1/Manual.pdf
 
 
 

บริการด้วยทีมโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 10 ปี

TutorSoft ผู้ให้บริการ พัฒนาซอฟต์แวร์และให้บริการซัพพอร์ตหรือให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ จัดการสถาบันกวดวิชาที่ต้องการโปรแกรมเมอร์ที่ชำนาญและมีประสบการณ์

พื้นที่ให้บริการ

เราให้บริการ ทั่วประเทศ ทุกที่ ทุกเขต ในกรุงเทพฯ ทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด เราไปหมด

สอบถามรายละเอียด Software จัดการสถาบันกวดวิชา